google5cacab167c3e16d3.html Eczema Cream (Acute) - Zhi Yang Xi Gao | Weymouth Acupuncture

Louise Stevens

AcuHerbs (TCM) Ltd

17A Trinity Road,

Weymouth,

Dorset,

UK

DT4 8TJ

  • Facebook

Email: Louise@acuherbs.co.uk        Phone : 01305 759405       Mobile: 07989950462

©2019 by Acuherbs (TCM) Ltd.

Eczema Cream (Acute) - Zhi Yang Xi Gao

Expel Wind, dry Damp, Cool Heat -

Can be useful for Acute Eczema, Pompholyx Eczema, Psoriasis, Urticaria, and other itchy skin rashes.

Size
  • Ingredients

    Di Fu Zi, Ku Shen, Huang Bai, Huang Qin, Da Huang, Mu Dan Pi, Bai Xian Pi, Cang Zhu, Bo He, Gan Cao, Ma Huang, Base Cream.